Confidantis vertrouwenspersoon
in vertrouwen

Wat doet een vertrouwenspersoon 

U heeft uw zaken voor elkaar en in uw organisatie komt pesten of ander ongewenst gedrag niet voor. Toch kan het zijn dat uw medewerkers het gevoel hebben dat hun persoonlijke grenzen niet altijd gerespecteerd  worden. Soms zijn daarbij niet eens kwade bedoelingen in het spel. Uw medewerkers kunnen bij ervaren grensoverschrijdend gedrag  of bij integriteitskwesties  op vertrouwelijke basis terecht bij de vertrouwenspersoon van Confidantis voor een luisterend oor, advies en bijstand. 


Zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid kenmerken het werk van de vertrouwenspersoon. Uit de aard van de functie volgt dat de vertrouwenspersoon een geheimhoudingsplicht heeft en een intern verschoningsrecht. De externe vertrouwenspersoon is alleen verantwoording schuldig aan het hoogste gezag van de organisatie en legt geen inhoudelijke verantwoording af aangaande individuele gevallen. Alles wat met de vertrouwenspersoon wordt besproken blijft vertrouwelijk.


Voor de medewerker betekent dit dat hij zijn verhaal kwijt kan. Dit zorgt ervoor dat eventuele onvrede niet op de werkvloer de ronde gaat doen, maar dat de medewerker geholpen wordt om op een juiste manier met de situatie om te gaan. Indien gewenst begeleiden wij de medewerker bij het in gesprek gaan met degene van wie het ongewenste gedrag ervaren wordt. Dit gebeurt uitsluitend op verzoek van de medewerker!


Voor u betekent het aanstellen van een extern vertrouwenspersoon, dat u voldoet aan de wettelijke plicht een veilige werkomgeving te bieden aan uw werknemers. U geeft daarmee blijk van goed werkgeverschap. Maar de rol van de externe vertrouwenspersoon is breder. Zij adviseert u bij het nemen van stappen om ongewenste omgangsvormen of integriteitsschendingen te voorkomen. Bijvoorbeeld door het geven van training en presentaties over psychosociale arbeidsbelasting, ongewenste omgangsvormen en de rol van een vertrouwenspersoon. Zij rapporteert jaarlijks (anoniem) welke meldingen er ontvangen zijn, zodat u hierop beleid kunt maken. Zij geeft trainingen om bijvoorbeeld pesten op de werkvloer te voorkomen. 


En de vertrouwenspersoon van Confidantis doet nog meer. Zij wil graag een bekend gezicht zijn in uw organisatie. Zij is sparringspartner als het gaat over PSA-beleid. Als ervaren coach is zij tevens in staat om medewerkers die ongewenst gedrag vertonen te coachen en te begeleiden. 


Confidantis, dat is Elma van der Salm. Ervaren psychosociaal therapeut en coach, gecertificeerd vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit. Zie voor meer informatie over haar elmavandersalm.nl